OSCE

Aby odpowiednio zaprojektować i wyposażyć  pracownie do egzaminu OSCE, potrzebne jest duże doświadczenie w realizacji podobnych egzaminów. Podobnie jest z organizacją, przygotowaniem i przebiegiem samego egzaminu. 

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, które oferuje Medcam pozwala na zmianę dotychczasowego podejścia do egzaminowania na szybsze, bardziej uporządkowane i przejrzyste, a w konsekwencji na sprawniejsze zarządzanie całym egzaminem – od etapu planowania, po generowanie zbiorczych raportów z jego wynikami.

 

Szanujemy Twój czas

Wiemy jak ważne jest, aby praca podczas zajęć i egzaminów przebiegała szybko, płynnie i bezproblematycznie. Dlatego realizacja egzaminu OSCE przy użyciu naszego systemu nie wymaga korzystania z żadnych dodatkowych programów, a technik lub nauczyciel jednym kliknięciem może wygenerować potrzebne raporty i protokoły egzaminu, zaś całość nagrań i dokumentacji archiwizuje się w jednym miejscu.

OSCE – Objective Structured Clinical Examination

Proces weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w zakresie zdobytych umiejętności wymaga bezpośredniej obserwacji studenta w czasie, gdy demonstruje on konkretną umiejętność podczas egzaminu OSCE.

Odpowiednio przygotowane do przeprowadzenia egzaminów sale OSCE zapewniają jednakowe, powtarzalne warunki dla wszystkich zdających studentów, co wpływa na zwiększenie obiektywnego sposobu oceny podczas egzaminu.

Listy kontrolne (tzw. check list) stanowią zobiektywizowaną formę weryfikowania prawidłowości oceny umiejętności studenta. Oba te elementy stanowią istotną część przebiegu ustrukturyzowanego egzaminu.

 

Co dla OSCE oferuje system Medcam?

  • Każda sala symulacyjna w systemie Medcam jest w pełni funkcjonalną salą egzaminacyjną OSCE – nie wymaga żadnych zmian ani dodatkowego oprogramowania.
  • Egzaminator może oceniać studenta oraz kontrolować przebieg sesji używając do tego wyłącznie przeglądarki internetowej, a zatem nie musi znać się na obsłudze wielu programów.
  • Stworzyliśmy możliwość zdalnej oceny studenta przez Internet w czasie rzeczywistym lub na podstawie zarejestrowanego wcześniej nagrania, co daje ogromną elastyczność pacy.
  • Panel studenta, za pomocą którego studenci zgłaszają gotowość do każdej kolejnej stacji, pozwala studentowi wyświetlać pierwotną dokumentację scenariusza oraz tworzyć własną, zlecać wyniki badań i w pełni kontrolować swoje działania.
  • Pozostały czas przeznaczony na wykonanie zadania dla danej stacji wyświetlany jest w panelu każdego uczestnika sesji egzaminacyjnej, dzięki czemu zarówno student, jak i personel zachowują pełną kontrolę nad egzaminem.

Medcam umożliwia użytkownikom:

  • tworzenie scenariuszy symulacyjnych i egzaminacyjnych
  • tworzenie list kontrolnych przypisanych do scenariusza z możliwością wyboru zakresu punktacji 
  • możliwość dodania błędu krytycznego do zadania ze zmienną definicją błędu krytycznego
  • generowanie kart oceny ze stacji składowych oraz z raportów egzaminów OSCE
  • generowanie indywidualnych raportów dla studentów po zakończonym egzaminie OSCE.